Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

II posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Przyjęcie kryteriów wyboru projektów do pięciu kolejnych konkursów w nowej perspektywie finansowej to główny temat drugiego posiedzenia Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Obradom przewodziła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. 

wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Przedmiotem dzisiejszego posiedzenia Komitetu była dyskusja i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla następujących działań programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej: dla przedsiębiorczości:

  • 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów;
  • 1.5 Pożyczki na rozwój turystyki;

dla jednostek samorządu terytorialnego:

  • 2.2 Adaptacja do zmian klimatu;
  • 3.1 Zrównoważona mobilność miejska; 
  • 4.1 Infrastruktura Drogowa.

Dzięki zaakceptowanym kryteriom, pierwsze nabory w programie zostaną uruchomione w II kwartale br., jeszcze przed letnimi wakacjami.

Dla przedsiębiorców

Platformy Startowe to kompleksowy program wsparcia dla osób z pomysłem na innowacyjny biznes, które chcą założyć go i prowadzić w Polsce Wschodniej. Wsparcie bezpośrednio jest realizowane we współpracy z tzw. animatorami Platform startowych.

"To co wyróżnia Platformy Startowe w Polsce Wschodniej to fakt, że działają w partnerstwie z innymi podmiotami takimi jak uczelnie, fundusze Venture Capital, doświadczeni przedsiębiorcy oraz ośrodki innowacji. W Programie Polska Wschodnia 2014-2020 było ponad 60 takich partnerskich podmiotów. Ta współpraca pozwoliła na świadczenie wielu różnorodnych usług na rzecz start-upów w formie doradztwa i szkoleń w celu rozwinięcia ich pomysłu biznesowego" – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wybrani w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej animatorzy Platform startowych, już niebawem będą mogli rozpocząć przyjmowanie kolejnych innowacyjnych pomysłów na biznes typu start-up.

"W ramach kończącego się właśnie Programu Polska Wschodnia, uwzględniając również edycję pilotażową działania, dzięki działalności Platform zgłoszono ok. 12 tys. pomysłów biznesowych, a spośród nich wsparto w formie inkubacji ok. 1,6 tys. nowopowstałych przedsiębiorstw. To nie bez znaczenia dla rozwoju przedsiębiorczości w makroregionie, dlatego chcemy kontynuować budowanie w Polsce Wschodniej ekosystemu Platform Startowych. Przyjęte dzisiaj kryteria pozwolą wyłonić nowe Platformy realizujące kompleksowe programy inkubacji dla nowopowstałych firm" – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Także fundusz pożyczkowy dla branży turystycznej, którym zarządzać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, zasadza się na dobrych – tym razem krajowych – doświadczeniach z realizacji instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. Od startu instrumentu w grudniu 2016 r. ze wsparcia pożyczkowego skorzystało ponad tysiąc mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce Wschodniej. 

"Preferencyjne pożyczki na inwestycje turystyczne były chętnie brane nawet w czasie pandemii COVID-19, dlatego zależało nam na zwiększeniu skali działania instrumentu dzięki środkom programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Jest to szczególnie istotne wsparcie na przygotowanie się do obsługi ruchu turystycznego regionów, które teraz doświadczają ograniczeń związanych z napaścią Rosji na Ukrainę" – podkreśliła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Najpierw BGK wybierze, zgodnie z prawem zamówień publicznych, regionalnych Partnerów finansujących, którzy następnie będą oferować pożyczki MSP. Dzięki dedykowanym pożyczkom przedsiębiorcy działający w branży turystycznej będą mogli nie tylko poszerzyć ofertę firmy, ale też podnieść jakość oferowanych produktów i usług. Dzięki pozyskanemu wsparciu między innymi: doposażą hotele, rozwiną działalność restauracji, podniosą konkurencyjność przewozów turystycznych, doposażą wypożyczalnie sprzętu turystycznego. 

Dla samorządów

Przyjęte podczas posiedzenia Komitetu kryteria pozwolą już niebawem uruchomić pierwsze konkursy również dla samorządów.

Pierwszy typ inwestycji dotyczy adaptacji miast do zmian klimatu. Będą one polegały na ograniczaniu „betonozy” i rozwoju zielonej i niebieskiej infrastruktury w miastach, jak np. budowa parków, ogrodów i łąk miejskich, połączeń między terenami zielonymi, miejskich stawów i oczek wodnych, udrożnienie przepływu kanałów, czy rzek miejskich. Wsparcie obejmie też modernizację już istniejących przestrzeni w miastach, tak aby likwidować miejskie „wyspy ciepła”, ułatwić wsiąkanie wody w grunt i zapobiegać jej szybkiemu odparowywaniu w okresach suszy oraz gromadzeniu się na powierzchni w czasie ulewnych deszczy. Wszystko po to aby zwiększyć odporność miast na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu oraz poprawić jakość życia mieszkańców. To wsparcie kierowane jest do miast średnich, które doświadczają trudności społeczno-gospodarczych oraz miejscowości uzdrowiskowych.

Drugi typ to inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską. Co ważne, w tej edycji programu o wsparcie będą mogły starać się nie tylko miasta wojewódzkie, ale również miasta średnie, które doświadczają trudności społeczno-gospodarczych.

Komitet zatwierdził również kryteria wyboru projektów drogowych. Wsparciem zostanie objęta infrastruktura dróg wojewódzkich, w tym budowa lub przebudowa obwodnic oraz punktowe inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu. Realizacja inwestycji wpłynie na jeszcze lepsze powiazanie wschodnich województw z europejską i krajową siecią dróg, poprawi atrakcyjność inwestycyjną makroregionu i codzienne podróże mieszkańców.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program będzie służył utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w 6-ciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

Z Programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 12 miliardów 428 milionów złotych (2,65 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Więcej o programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej