Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

IV posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Przyjęcie kryteriów wyboru projektów do trzech kolejnych konkursów było głównym tematem czwartego posiedzenia Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Obradom przewodziła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak i dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych, Małgorzata Wierzbicka

Przedmiotem posiedzenia Komitetu była dyskusja i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla następujących działań programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej:

  • Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP
  • Bioróżnorodność
  • Zrównoważona turystyka

Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów to niezbędny krok, aby jesienią, zgodnie z harmonogramem, mogły zostać uruchomione kolejne nabory projektów.

Członkowie Komitetu Monitorującego siedzący przy stole

Dla przedsiębiorców

W październiku tego roku przedsiębiorcy z Polski Wschodniej będą mogli ubiegać się o dotację w konkursie Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP. To nowe działanie w programie. Działanie będzie dwuetapowe. W pierwszej kolejności wsparcie obejmie opracowanie modelu biznesowego przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ. Elementami modelu będą w szczególności audyt przedsiębiorstwa i doradztwo. Chodzi o ustalenie możliwych kierunków transformacji firmy w nurcie gospodarki o obiegu zamkniętym. Drugi etap będzie służył wdrożeniu działań wynikających z opracowanego modelu.

"Pojęcie gospodarki o obiegu zamkniętym to sposób myślenia i działania, który widzi w surowcach, produktach, odpadach, energii i wodzie nieustające, a przynajmniej „krążące”, zasoby, wykorzystywane przez różnych uczestników każdego obszaru życia. Stąd tak ważne są zachowania i wybory każdego z nas, w codziennym życiu, jako konsumentów dóbr – tłumaczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak."

Konkurs przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Dla czynnej ochrony przyrody

We wrześniu wystartują konkursy FEPW na inwestycje ukierunkowane na czynną ochronę przyrody i różnorodności biologicznej w obszarach NATURA 2000. Projekty pomogą udrożnić korytarze ekologiczne o znaczeniu ponadregionalnym i przywrócić ich ciągłość. Inwestycje związane będą z likwidowaniem barier i sztucznych ograniczeń, budową przepławek, przejść dla zwierząt, łączeniem rozdrobnionych kompleksów leśnych w zwarte struktury krajobrazu.

Dofinansowaniem zostaną objęte też projekty w zakresie edukacji ekologicznej – w parkach narodowych powstaną centra edukacyjne, a akcje edukacyjne pomogą podnieść świadomość ekologiczną wśród samorządów, przedsiębiorców, lokalnych społeczności.

Konkursy, skierowane między innymi do administracji publicznej, służb publicznych (Lasów Państwowych, parków narodowych, zarządzających gospodarką leśną lub wodną) oraz organizacji pozarządowych przeprowadzi Ministerstwo Klimatu i Środowiska (Instytucja Pośrednicząca FEPW) we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucja Wdrażająca FEPW).

logo programu na ekranie

Na zrównoważoną turystykę

Komitet Monitorujący zatwierdził także kryteria wyboru projektów dla działania Zrównoważona turystyka. Wsparciem zostaną objęte inwestycje w obiekty i miejsca, które poprzez powiązanie ich ze sobą utworzą spójny projekt – ponadregionalny szlak turystycznych (np. historyczny, kulturowy, przyrodniczy, krajobrazowy). Inwestycje powstaną z poszanowaniem środowiska naturalnego – nie będą szkodziły przyrodzie.

Projekty przygotowywane są przez samorządy województw, w koordynacji międzywojewódzkiej, w szerokim partnerstwie z podmiotami regionalnymi i lokalnymi. Start konkursu został przesunięty na luty 2024. Za jego przeprowadzenie będzie odpowiedzialna Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.