Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

6 października 2022 r. Komisja Europejska zaakceptowała program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW). Program będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu monitorowania postępu realizacji programu powołano Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027.

Czym jest Komitet Monitorujący?

Komitet Monitorujący to zespół (niezależny organ), który pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w programie. Powołanie komitetu ustanowiono w rozporządzeniu ramowym dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 (art. 40). Sposób działania komitetu określa regulamin, który został przyjęty na pierwszym posiedzeniu komitetu.

Skład Komitetu Monitorującego

Skład komitetu określa zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027.

Komitet Monitorujący tworzą przedstawiciele:

  • instytucji państwa członkowskiego,
  • partnerów

Skład Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (PDF 700 KB)

Dobór członków Komitetu Monitorującego

Sposób doboru komitetu ma swoje uwarunkowania. Zostały one określone w ustawie wdrożeniowej. Poniżej zamieszczamy kryteria, opracowane na podstawie rozdziału 5 Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027, które stanowią wskazówki dla podmiotów wyznaczających przedstawicieli do komitetu.

Kryteria

Refundacja

Zasady zwrotu kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w posiedzeniu, szkoleniu, grupie roboczej Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027:

Zasady refundacji kosztów ekspertyz oraz szkoleń dla członków i zastępców członków Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 reprezentujących partnerów spoza administracji:

Zasady refundacji kosztów ekspertyz oraz szkoleń (DOCX 139 KB)

Dane kontaktowe Sekretariatu Komitetu Monitorującego

e-mail SekretariatKMFEPW@mfipr.gov.pl
Departament Programów Ponadregionalnych
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. +48 22 2738227

Uchwały podjęte podczas II posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027:

Uchwały podjęte podczas I posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027:

Protokół z I posiedzenia Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027:

Grupa robocza do spraw programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 została powołana uchwałą nr 2 Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z dnia 25 stycznia 2023 roku (PDF 98 KB)

Celem istnienia grupy jest wykorzystanie branżowej wiedzy i doświadczenia jej członków do wypracowywania lepszych propozycji dokumentów czy rozwiązań z zakresu realizacji programu, przed ich przedłożeniem pod obrady Komitetu Monitorującego.

Zadania Grupy polegają w szczególności na:

  • omawianiu zagadnień będących przedmiotem prac Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2012-2027, w tym opracowywanie, opiniowanie i przedkładanie projektów uchwał;
  • opracowywaniu opinii, stanowisk, propozycji i rekomendacji rozwiązań dotyczących spraw związanych z wdrażaniem i zakresem merytorycznym programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. 

Skład:

W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele: instytucji realizujących program, samorządów oraz partnerów (przedstawiciele pracodawców i pracowników oraz organizacji pozarządowych):

Akty prawne:

Dane kontaktowe:

Sekretariat Grupy Roboczej FEPW

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Programów Ponadregionalnych
ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa
Telefon: 22 273 82 01
Fax: 22 273 89 14
e-mail SekretariatGRFEPW@mfipr.gov.pl

Posiedzenia Grupy Roboczej: 

I. posiedzenie Grupy Roboczej programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 

II. posiedzenie Grupy roboczej programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej