Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój.

Cel główny programu

Utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

Cele szczegółowe programu

 • Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw
 • Zwiększenie atrakcyjności miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu
 • Zwiększenie dostępności transportowej Polski Wschodniej
 • Rozwój społeczno-gospodarczy dzięki turystyce

Budżet

2,65 mld EUR z EFRR (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Zakres terytorialny

Z programu skorzysta 5 dotychczasowych województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz – co jest nowością –  część województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów), tzw. region statystyczny mazowiecki regionalny. 

Kto skorzysta z programu

Program skierowany jest do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność lub zamierzających prowadzić działalność na terenie Polski Wschodniej;
 • ośrodków innowacji (m.in. parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne) jako animatorów Platform startowych dla start-upów;
 • dużych przedsiębiorstw – operatorów dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych; 
 • parków narodowych;
 • jednostek samorządu terytorialnego:
  • samorządów województw (zarządców dróg wojewódzkich),
  • miast i ich obszarów funkcjonalnych, w tym: miast wojewódzkich, miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze – w roli organizatorów transportu miejskiego i zarządzających działaniami adaptacji do zmian klimatu;
  • samorządów województw, gmin (w tym m.in. realizujących projekty w partnerstwie z  organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami lokalnymi) tworzących ponadregionalne szlaki turystyczne;
 • zarządców infrastruktury kolejowej – PKP PLK S.A. (linie kolejowe) i PKP S.A. (dworce)

Jednak z efektów programu korzystać będą wszyscy mieszkańcy makroregionu, inwestorzy i odwiedzający go turyści.  

Obszary wsparcia

 • Przedsiębiorczość: wsparcie dla start-upów, innowacje dzięki zmianom wzorniczym, automatyzacja i robotyzacja, transformacja modeli biznesowych w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, pożyczki na inwestycje w turystykę
 • Energia i klimat: rozwój inteligentnych sieci energetycznych, dostosowanie miast do zmian klimatu, ochrona bioróżnorodności, podnoszenie świadomości ekologicznej
 • Zrównoważona mobilność miejska
 • Transport: rozbudowa ponadregionalnej infrastruktury drogowej i kolejowej
 • Zrównoważona turystyka: tworzenie ponadregionalnych szlaków turystycznych

Materiały do pobrania